Latest

แค้มป์ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก (Life Skill Camp For Kids)

     ปิดเทอมครั้งหน้านี้ (25 เมย. – 3 พค. 2563) หมอสันต์จะเปิดแค้มป์สอนทักษะชีวิตให้กับเด็กอายุ 8-15 ปี (ประมาณ ป.3 – ม.3) เรียกว่า Life Skill Camp For Kids โดยจะเอาเด็กมากินมานอนในบ้านหมอสันต์ซึ่งก็คือ Wellness We Care Center ที่มวกเหล็ก แล้วสอนทักษะชีวิต 10 อย่างตามสะเป๊คขององค์การอนามัยโลก โดยอาศัยครูพี่เลี้ยงที่มีความคุ้นเคยกับเด็กมาช่วยดูแล และคราวนี้จะได้ใช้ความสามารถของผู้จัดการเวลเนสซึ่งเรียนจบป.โทมาทางจิตวิทยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เต็มไม้เต็มมือกันละ รายละเอียดของแค้มป์เป็นดังนี้

แค้มป์ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก Life Skill Camp For Kids

วัตถุประสงค์

     เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสิบประการ คือ

     1. ทักษะการรับมือกับอารมณ์ของตัวเอง (Coping with Emotion) ไม่ว่าจะเป็นยามโกรธ ยามเศร้า ยามดีใจ ยามเกิดความอยากทางเพศ ก็รู้วิธีรับมือได้ทั้งนั้น

     2. ทักษะการรับมือกับความเครียด (Coping with Stress) คือเมื่อเครียด หรือมีความคิดลบแล้วรู้ เมื่อรู้แล้วก็สามารถพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความเครียดได้

     3. ทักษะการสื่อสาร (Effective Communication) คือสามารถในการใช้ภาษา ท่าทาง ลูกล่อลูกชน ให้คนอื่นเข้าใจ เห็นด้วย คล้อยตามตัวเองด้วยดี

     4. ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น (Interpersonal Relationship) คือคบคนเป็น คบกับคนอื่นแล้วมีการแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆต่อกัน ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์

     5. ทักษะการคิดวินิจฉัย (Critical Thinking) คือคิดวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ ประเมิน ได้เสีย ดีไม่ดี ถูกไม่ถูก เป็นทักษะที่ใช้ประกอบกับทักษะการตัดสินใจ

     6. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ไม่ว่าจะในเรื่องการเอาตัวรอดจากสิ่งคุกคามยั่วยุยามหน้าสิ่วหน้าขวาน เช่นการติดเชื้อเอดส์ การจะเผลอมีลูกโดยไม่ตั้งใจ การติดยาเสพย์ติด โจรภัย ไปจนถึงการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองเช่นแต่ละวันจะกินอะไร จะมีกิจกรรมออกกำลังกายอย่างไรด้วย

     7. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) คือนอกจากจะตัดสินใจได้แล้ว ยังสามารถลงมือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ลงมือแก้ แล้วประเมิน แล้วตัดสินใจ แล้วลงมือแก้ แล้วประเมิน

     8. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ แต่เกิดจากจินตนาการ (imagination) และความบันดาลใจ (inspiration) ซึ่งถูกดาวน์โหลดจากภายนอกเข้ามาสู่ใจตัวเองผ่านกลไกตัวช่วยหลักที่เรียกว่าปัญญาญาณ (intuition) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกฝนเรียนรู้ทดลองปฏิบัติ ถ้าได้รับการสอนให้รู้วิธีฝึกฝนมาตั้งแต่เป็นเด็กอายุ 1-7 ขวบก็ยิ่งดี

     9. ทักษะการเข้าใจเห็นใจผู้อื่น (Empathy) รู้จักยอมรับคนรอบตัวเรา ยอมรับ ขอบคุณ ให้อภัย ขอโทษ แผ่เมตตา

     10. ทักษะการรู้ตัว (Self Awareness) รู้ว่าตัวเองกับความคิดเป็นคนละอันกัน ตัวเองสามารถสังเกตดูความคิดของตัวเองได้ และความคิดก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องหลับหูหลับตาทำตามเสมอไป เพราะความคิดนั่นถูกชงขึ้นมาจากความสำคัญผิดว่าความเป็นบุคคลสมมุตินี้เป็นของจริง จึงต้องไม่เผลอหลงกลความคิดแล้วพาตัวเองไปเป็นทุกข์

ประสบการณ์เรียนรู้ที่จัดให้

     เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันตลอด 9 วัน ซึ่งรวมถึง

     1. การใช้ชีวิตในบ้านเดียวกัน (15 ห้อง ติดแอร์หมด) การใช้กฎกติกามารยาทในการใช้บ้านร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลบ้าน

     2. การทำอาหารสุขภาพกินเอง ในลักษณะช่วยกันทำ ช่วยกันกิน โดยมีครัวปราณาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องนี้ นอกจากทักษะการทำและการกินอาหารสุขภาพแล้ว ยังมีการฝึกทักษะการจ่ายตลาดเลือกซื้ออาหารสุขภาพด้วย

     3. การทำฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งการทำกิจกรรมขนาดใหญ่ในฟาร์มร่วมกัน เช่นการรีไซเคิลขยะ การหมักปุ๋ยอินทรีย์จากขยะและเศษใบไม้ การปลูกพืช รดน้ำ พรวนดิน ขยายพันธ์ และการทำโครงการเกษตรของตัวเองเช่นการเพาะสะเปร้าท์ไว้ทำสลัดของตัวเอง ทั้งนี้โดยใช้ทั้งฟาร์มวีแคร์ที่บนเขา และฟาร์มวีแคร์ที่ริมน้ำเป็นศูนย์การเรียนรู้

     4. การเดินทางไกลร่วมกัน เป็นการเดินทางไกลระยะ  5-10 กม. ด้วยเท้าในบรรยากาศธรรมชาติของอ.มวกเหล็ก เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม การสนับสนุนพึ่งพากันและกัน และการเอาชนะอุปสรรค

     5. การตั้งแค้มป์ดูดาว

     6. การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และปัญญาญาณ เช่น งานปั้นดินเหนียว งานวาดลายเส้น งานระบายสีน้ำ

     7. การเดินป่า

     8. การฝึกใช้เครื่องมือจำเป็นในการวางความคิด อันได้แก่ (1) การผ่อนคลายร่างกาย (body relaxation) (2) การลาดตระเวณรับความรู้สึกบนร่างกาย (body scan) (3) การฝึกสมาธิ (meditation) (4) การฝึกความตื่น (alertness) (5) การฝึกสติ (attention) (6) การสังเกตความคิด

      9. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมการละเล่นต่างๆ ซึ่งมุ่งพัฒนาทักษะทั้งสิบไปพร้อมๆกับการเรียนรู้การออกกำลังกายแบบต่างๆ ทั้งแอโรบิก ฝึกกล้ามเนื้อ ฝึกการทรงตัว กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำของเวลเนสวีแคร์เอง และลงเล่นน้ำคลองและน้ำตกภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานช่วยชีวิต (life guard)

     กิจกรรมทุกกิจกรรมจะทำผ่านการกระตุ้นความอยากเรียนอยากรู้ โดยหลีกเลี่ยงการบังคับเด็ก ตารางกิจกรรมในแต่ละวันจะประกาศเมื่อใกล้วันเปิดแค้มป์

     ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามายุ่งกับกิจกรรมของเด็กในแค้มป์ แต่มาสังเกตการณ์อยู่ห่างๆโดยไม่รบกวนการทำกิจกรรมของเด็กได้ ผู้ปกครองแวะมาเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กได้ในช่วงเวลาที่ปลอดกิจกรรม แต่ไม่ควรจะอยู่กับเด็กนานเกินครั้งละ 15 นาที ทั้งนี้ห้ามนำขนม ของกิน ของเล่น ของฝากใดๆมาให้เด็กระหว่างอยู่ในแค้มป์ กรณีเด็กลืมของใช้จำเป็น ทางแค้มป์จะจัดหาให้

คำยินยอมของผู้ปกครอง

     การสมัครส่งเด็กเข้าแค้มป์ฝึกทักษะชีวิต ถือว่าผู้ปกครองยินยอมให้หมอสันต์นำเด็กลูกหลานของตนไปทำกิจกรรมทั้ง 9 ข้อข้างต้นโดยไม่มีข้อแม้ หากมีข้อแม้แม้เพียงข้อเดียว หมอสันต์จะไม่รับเด็กคนนั้นเข้าแค้มป์นี้ เพราะการฝึกทักษะ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากโน่นก็ไม่ให้ทำ นี่ก็ไม่ให้ทำ เป็นดุลพินิจของหมอส้นต์ที่จะเลือกให้เด็กคนไหนงดเว้นกิจกรรมอะไรหากมีความจำเป็นในเรื่องความปลอดภัย โดยถือว่าผู้ปกครองยอมรับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามธรรมชาติของทุกกิจกรรมที่หมอสันต์เลือกให้เด็กทำ

     อนึ่ง นอกจากผู้ปกครองจะยินยอมแล้ว ตัวเด็กจะต้องยินยอมมาเข้าแค้มป์ด้วย โดยครูพี่เลี้ยงจะถามความยินยอมของเด็กในวันแรกที่มาถึง หากเด็กถูกบังคับให้มา มาถึงแล้วร้องไห้จ้าจะกลับบ้านเสียให้ได้ หมอสันต์จะไม่รับเข้าแค้มป์

แค้มป์นี้เป็น unplugged camp 

     แค้มป์นี้ไม่สนับสนุนให้เด็กใช้โทรศัพท์และจอภาพทุกชนิด ครูพี่เลี้ยงจะเก็บโทรศัพท์เด็กเป็นการชั่วคราว จะอนุญาตให้โทรศัพท์ได้วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 นาที

ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ Life Skill For Kids

     คนละ 9,000 บาท ราคานี้รวมอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่างวันละสองเบรค ค่าที่พักห้องพักเดี่ยวห้องละ 2 คน 9 วัน 8 คืน ทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปและกลับด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เงินค่าลงทะเบียนเข้าแค้มป์เมื่อรับแล้วจะไม่มีการจ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

จำนวนที่รับเข้าแค้มป์

     รับไม่เกิน 30 คน มาก่อนรับก่อน เต็มแล้วปิด ไม่มีการเสริมเตียง เสริมเก้าอี้

วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์

     โทรศัพท์ติดต่อคุณเฟิร์น ที่หมายเลข 063 639 4003 หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล host@wellnesswecare.com

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์