Latest

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทอลฯ

(สำเนา) 

                                                                                 เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
                                         24 มีค. 63

เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทอลฯ

     ผมขอเรียนเสนอให้ท่านเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่ออนุมัติให้กระทรวงดิจิทอลฯเป็นเจ้าภาพในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาพัฒนาแอ็พพลิเคชันเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังสอบสวนกักกันโรคโควิด-19  แอ็พพลิเคชันในลักษณะเดียวกันนี้ซึ่งใช้ได้ผลดีมากที่ประเทศจีนมีอยู่สองส่วน คือ (1) ส่วนที่ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลทุกวันโดยบังคับของคำสั่งภายใต้พรก.ฉุกเฉิน (2) ส่วนฐานข้อมูลซึ่งเปิดให้ศูนย์ควบคุมโรคทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระวังสอบสวนกักกันโรคในความรับผิดชอบของตนได้แบบวันต่อวัน ในการพัฒนาแอ็พพลิเคชันดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบูรณาการกับหลายภาคส่วนรวมทั้งต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลบัตรประชาชนของกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งจะทำได้ก็ด้วยการอาศัยอำนาจของศูนย์บริหารสถานะการณ์โควิด-19 เท่านั้น

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นการด่วนด้วยจะเป็นพระคุณ

                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                  (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์)

……………………………………………..

จดหมายจากท่านผู้อ่าน

เรียน นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
ตามที่ท่านได้นำเสนอแนวทางเฝ้าระวังสอบสวนกักกันโรคโควิด-19 ในบล็อก https://visitdrsant.blogspot.com/2020/03/blog-post_42.html?m=1  นั้น ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนำเสนอ จึงขอรับแนวทางและยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านพบปะหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยผมขอเป็นผู้ประสานงานในการนัดหมาย จึงใคร่ขอทราบเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อด้วยครับ
ขอแสดงความนับถือ
วาริน
————————————
ดร.วาริน รัชนานุสรณ์
Warin Ratchananusorn, D.Sc. (Tech)
Vice President & Director of Digital Startup Institute
Digital Economy Promotion Agency (depa)
Tel. +66 87 0757687