Latest

แค้มป์ปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat) ครั้งที่ 3


22-25 มค. 61 (สี่วันสามคืน)

Spiritual retreat คืออะไร

     Spiritual คำนี้ผมต้องการใช้สื่อถึงการเสาะหาหรือเดินทางฝ่าข้ามชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายนี้และความคิดที่ก่อตัวเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นสิ่งสมมุติขึ้น หันกลับเข้าไปสู่ภายใน วางสำนึกว่าเป็นบุคคลลง วางความยึดติดร่างกายลง หันเข้าไปสู่ส่วนลึกที่สุดที่ภายใน ไปสู่ความรู้ตัว (awarenes) ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง
     Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว
     Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อแสวงหาความสุขสงบเย็นภายในตัว โดยไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา “ความหลุดพ้น” เหมือนกัน

    แค้มป์นี้ไม่เกี่ยวกับศาสนา คนทุกศาสนา หรือคนไม่มีศาสนาก็มาเข้าแค้มป์ได้ ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในแค้มป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือพูดและทำเฉพาะเรื่องที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลและยึดติดร่างกายนี้ ไปสู่ความรู้ตัว โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้
บทเรีียนจากแค้มป์ก่อน 

          บทเรียนจากแค้มป์ก่อนทำให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้แจ้งชัดก่อนว่าใครจะได้ประโยชน์จากการมารีทรีตนี้ สำหรับผู้ที่ศึกษามามากแล้ว ปฏิบัติมามากแล้ว หลายปี หรือหลายสิบปี ตามทิศทางในศาสนาของตน มีความเชื่อแน่นแฟ้นในวิธีปฏิบัติตามศาสนาของตน แต่ชอบแสวงหาคอนเซ็พท์ใหม่ๆในเรื่องความหลุดพ้นเพื่อนำมาเทียบเคียงกับคอนเซ็พท์ที่ตนเองเชื่อมั่่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีแสวงหาเพื่อให้คอนเซ็พท์ใหม่นั้นช่วยตอกย้ำความเชื่อเดิมของตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นผู้โฟกัสอยู่ที่คอนเซ็พท์และความเชื่อ ประสงค์จะดิสคัสหรือเสวนาเรื่องคอนเซ็พท์การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ชีวิตนี้จบสิ้นไปแล้ว โดยโฟกัสความสนใจอยู่ที่ชาติหน้าและการไม่กลับมาเกิด ผู้มารีทรีตกลุ่มนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการมารีทรีตนี้เลย เพราะรีทรีตนี้ไม่ใช่เวทีเสวนาหรือดิสคัสคอนเซ็พท์ และจะไม่พูดถึงอะไรในมิติของเวลา แม้แต่วันพรุ่งนี้ก็ไม่พูดถึง อย่าว่าแต่ไกลไปถึงชาติหน้าเลย รีทรีตนี้ถือว่าเวลาเป็นเพียงคอนเซ็พท์หนึ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริง รีทรีตนี้มุ่งฝึกทักษะการวางสำนึกว่าเป็นบุคคลและการวางความยึดติดในร่างกายลง เพื่อให้เข้าถึงความรู้ตัว ที่นี่ เดี๋ยวนี้ เพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกครอบครัวหรือสมาชิกสังคมในวันนี้เป็นไปอย่างสงบเย็น รีทรีตนี้จะไม่พูดถึงการตายที่ยังมาไม่ถึง และจะไม่พูดถึงชาติหน้า

     รีทรีตนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้มีความทุกข์กับการใช้ชีวิตแต่ละวันซึ่งเกิดจากความยึดติดในความเป็นบุคคลหรือสิ่งสมมุติต่างๆแต่ทั้งๆที่รู้ก็ยังไม่สามารถวางมันลงได้ หรือเป็นผู้เบื่อระอากับชีวิตในปัจจุบันที่มีแต่ กิน ขับถ่าย นอน สืบพ้นธ์ุ แล้วตายไปแล้วเวียนว่ายมาเกิดใหม่อยู่อย่างนี้ หรืือมีชีวิตจมอยู่ในความกลัว หรือในความซึมเศร้าเสียใจ ประสงค์จะเปลี่ยนวิธ่ีใช้ชีวิตเสียใหม่ให้มันมีความสุขสงบเย็น ให้มันมีคุณค่า ให้มันมีความหมาย โดยเจาะจงทำการเฉพาะที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้ เท่านั้น คอนเซ็พท์ใดๆที่จะต้องทำความเข้าใจรวมไปถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็รับรู้เพียงเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางให้แก่การปฏิบัติตนเพื่อให้ใช้ชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ได้อย่างสงบเย็นมีความหมายและมีคุณค่าเท่านั้น การบรรลุความหลุดพ้นใดๆก็มีความหมายแค่การบรรลุที่ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้น ไม่ใช่เมื่อตายแล้วหรือเมื่อตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกหลายชาติ

      ในอีกด้านหนึ่ง รีทรีตนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่แสวงหาวิธีกระตุ้นความคิดหรือปลูกฝังความเชื่อให้ตนเองมีพลังลึกลับหรืือเกิดความบันดาลใจที่จะทำการใหญ่บุกน้ำลุยไฟเพื่อหนุนส่งสำนึกความเป็นบุคคลให้โดดเด่นด้วยการเพิ่มความร่ำรวยหรือการประสบความสำเร็จในชีวิต ในทางตรงกันข้ามแค้มป์นี้เป็นแค้มป์ที่สอนให้วางสำนึกว่าเป็นบุคคลและวางคอนเซ็พท์ใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นบุคคล รวมทั้งปล่อยวางความสำเร็จเช่นความร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงลงเพื่อให้เข้าถึงความรู้ตัวซึ่งอยู่พ้นความเป็นบุคคลออกไป เพราะรีทรีตนี้ถือว่าความรู้ตัวเป็นแหล่งของความสุขสงบเย็นที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของการเกิดมามีชีวิต

ความสำคัญของการเจาะลึกรายคน 

          บทเรียนจากรีทรีตก่อนทำให้เห็นความสำคัญของการเจาะลึกความก้าวหน้าเป็นรายคนในลักษณะ one to one หมายถึงผู้สอนกับผู้เรียนมีโอกาสได้สื่อสารกันหนึ่งต่อหนึ่ง เพราะไม่ว่าจะในเชิงความก้าวหน้าของการวางความคิดเข้าสู่ความรู้ตัว และในเชิงการนำสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติในชีิวิตจริง ล้วนมีความแตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งจะใช้วิธีเรียนแบบเหมาโหลไม่ได้เลย ในรีทรีตนี้จึงกำหนดตารางให้มีหนึึ่งวันเต็มๆที่จะเป็นกิจกรรมเจาะลึกรายคนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การฝึกแบบนี้จำเป็นต้องจำกัดผู้เข้ารีทรีต

ตารางกิจกรรม Spiritual Retreat 3

วันเวลา: 22-25 มค. 61 (สี่วันสามคืน)

สถานที่: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

ตารางกิจกรรม:

วันแรก (22 มค. 61)

11.00 – 12.00 น. Getting to know you. รู้จักทักทาย จูนคลื่น ผ่อนคลาย
12.00 – 14.00 น. Lunch break รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 – 15.00 น. I am a person vs I am. สำนึกการเป็นบุคคล vs สำนึกการเป็นผู้รู้ตัว
15.00 – 15.30 น. Self inquiry ตั้งคำถามสู่ความหลุดพ้น
15.30 – 16.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
16.00 – 17.00 น. Sat sang สนทนาทางจิตและแบ่งปันประสบการณ์เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
17.00 – 18.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น. Aware of awareness meditation มีประสบการณ์ด้วยตนเองในสมาธิแบบรู้ความรู้ตัวลึกลงๆ

วันที่สอง (22 มค. 61)

06.30 – 07.00 น. Aware of awareness meditation ทบทวนนั่งสมาธิแบบรู้ความรู้ตัวลึกลงๆ
07.00 – 08.00 น. Morning walk เดินแบบรู้อริยาบทร่างกาย
08.00 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 น. “Tai Chi” Body scan in the movement ฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยไทชิ
10.00 – 10.30 น. Sat sang สนทนาและแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความรู้ตัวทั่วพร้อม
10.30 – 11.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
11.00 – 12.00 น. Philosophy of Yoga โยคะ เส้นทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้น (Doctor Love)
12.00 – 14.00 น. Lunch break รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 – 16.00 น. Relaxation with Yoga ผ่อนคลายด้วยปราณายามาและโยคะอาสนะ
16.00 – 17.00 น. Pratyahara การถอยออกมาเป็นผู้สังเกต
17.00 – 18.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น. ฌาน (dharana) ญาณ (dhyana) และสามวิธีสู่ความหลุดพ้น

วันที่สาม (24 มค. 61)

06.30 – 07.00 น. Vibration meditation ฝึกสมาธิแบบแบบใช้เสียงและการสั่นสะเทือน
07.00 – 08.00 น. Morning walk เดินในจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัว (individual consciousness)
08.00 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 17.00 น. One to one training ผู้ฝึกหมุนเวียนฝึกตัวต่อตัวกับพี่เลี้ยง
     (นพ.สันต์ – คนละ20 นาที) แก้ไขความติดขัดในแต่ละระดับชั้นของการวางความคิดสู่ความรู้ตัว
     (ครู ต. – คนละ20 นาที) แก้ปัญหาในชีวิตจริงในแต่ละวันด้วยความรู้ตัว
     (Doctor Love – คนละ20 นาที) Bringing relaxation to your daily life
     (Therapist – คนละ 1 ชั่วโมง) การนวดผ่อนคลาย
   สลับกับการฝึกเดินแบบผู้รู้ตัวและนั่งสมาธิแบบต่างๆตามอัธยาศัย
17.00 – 18.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น. Grace meditation นั่งสมาธิแบบรับและเผื่อแผ่พลังเมตตา

วันที่สี่ (25 มค. 61)

06.30 – 07.30 น. อาณาปานสติ 16 ขั้นตอน จากการรู้ร่างกายสู่ฌาณ จากฌาณสู่การวางความคิด
07.00 – 08.00 น. Morning walk ในจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัวและเปิดรับพลังทางจิตวิญญาณไปพร้อมกัน
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.30 น. Duality vs Non-Duality และ สามเส้นทางสู่ความหลุดพ้น
10.30 – 11.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
11.00 – 12.00 น. คำแนะนำการใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนก่อนจาก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ร่ำลา

………………………………………..

     ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ Spiritual Retreat-3  

     คนละ 7000 บาท ราคานี้รวมอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่างวันละสองเบรค ค่าที่พักห้องพักเตียงคู่ห้องละ 2 คน สี่วัน สามคืน (กรณีต้องการนอนทั้งห้องคนเดียวต้องจ่ายเพิ่มอีกคืนละ 500 บาท รวม 3 คืน ต้องจ่ายเพิ่ม 1500 บาท) แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปและกลับด้วยตนเอง

     จำนวนที่รับเข้าแค้มป์

     รับไม่เกิน 10 คน

      วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์

1. แจ้งสำรองที่เรียน

     1.1 ทางโทรศัพท์ที่ พญ.สมวงศ์ ใจยอดศิลป์ โทร. 086 8882521 หรือคุณตู่ (ฐานวีร์ พีรกุล) โทร. 081 900 8321 หรือ 086 985 8628
     1.2 ทางอีเมล somwong10@gmail.com หรือ tuthannawee@gmail.com

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

     โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองทองธานี เลขบัญชี 931 0 06792 2 ชื่อบัญชี นายสันต์ ใจยอดศิลป์

3. ยืนยันการรับลงทะเบียน

     ส่งภาพถ่ายสลิปใบโอนเงินที่เขียนชื่อของท่านด้วยปากกาทับไว้อย่างชัดเจนบนใบสลิปนั้นด้วย ส่งไปยังพญ.สมวงศ์ทางอีเมล somwong10@gmail.com  ในกรณีไม่สะดวกในการส่งภาพถ่าย จะโทรศัพท์บอกกับพญ.สมวงศ์ที่หมายเลข 086 8882521 โดยตรงด้วยตนเองก็ได้

     ขอความกรุณาอย่าส่งใบสลิปมาโดยไม่เขียนชื่อว่าเป็นเงินของใคร เพราะทางเวลเนสวีแคร์ได้รับใบสลิปแล้วก็ยังไม่รู้จะลงทะเบียนในชื่อใครอยู่ดี

     การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทางเวลเนสวีแคร์ได้รับทั้งเงินและชื่อผู้ส่งเงินแล้วเท่านั้น

     การลงทะเบียนเรียนใช้สูตรมาก่อนได้ก่อน เต็มแล้วปิด

    นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์