Latest

โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย (Active and Goal-oriented Rehabilitation Program – AGRP)

คอนเซ็พท์

ให้ผู้อยู่ในระยะหลังการเจ็บป่วยระดับหนัก แต่จบขั้นตอนการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ได้มาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้กลับมามีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตปกติต่อไปได้ โดยใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหากจำเป็น ใช้แนวทางฟื้นฟูตัวเองอย่างจริงจังและมีเป้าหมาย (active and goal oriented rehabilitation) ด้วยแนวทางการผสมผสาน (1) การออกกำลังกายฟื้นฟูและฝึกกล้ามเนื้อ (2) โภชนาการที่มีพืชเป็นหลักแบบหลากหลาย (3) การฟื้นฟูจิตใจด้วยการผสานโยคะ ไทชิ สมาธิ และการวางความคิด (4) การบำบัดทางเลือกแบบแพทย์แผนไทยและอายุรเวดะแบบอินเดีย (5) การทำอาชีวะบำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปทำงานและใช้ชีวิต

โปรแกรม AGRP เหมาะสำหรับใครบ้าง

 1. ผู้ป่วยหลังเกิดอัมพาตเฉียบพลัน ที่จบการรักษาในโรงพยาบาลและกลับมาบ้านแล้วแต่ต้องการฟื้นฟูตัวเองแบบเข้มข้น
 2. ผู้ป่วยหลังผ่าตัดขนาดใหญ่ เช่นผ่าตัดหัวใจ ทำบอลลูนใส่ขดลวด ผ่าตัดกระดูก ที่จบการรักษาในโรงพยาบาลและกลับบ้านแล้วแต่ต้องการฟื้นฟูตัวเองเต็มกำลัง
 3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นโรคที่พลิกผันได้ด้วยตนเอง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน
 4. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาอ่อนเปลี้ยไร้เรี่ยวแรง (Frailty syndrome) ที่ประสงค์จะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
 5. คนทั่วไปที่ประสงค์จะปลีกมาตัวฟูมฟักดูแลสุขภาพตนเองกับธรรมชาติสักระยะหนึ่ง

โปรแกรม AGRP ไม่เหมาะสำหรับใครบ้าง

 1. ไม่เหมาะกับผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มต้องพึ่งพา (dependent) ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแล (care giver) ประจำตัวมาด้วย เพราะ AGRP เป็นโปรแกรมเฉพาะช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืนต้องอยู่เองโดยไม่มีใครมาดูแล
 2. ไม่เหมาะกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย (end of life) เพราะ AGRP มุ่งฟื้นฟูผู้ที่มีศักยภาพที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติอย่างมีคุณภาพได้ ไม่ได้มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระยะสุดท้ายซึ่งเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกัน
 3. ไม่เหมาะผู้ป่วยโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ เพราะไม่มีระบบรักษาโรคติดเชื้อ
 4. ไม่เหมาะกับผู้ที่ทนความเหงาไม่ได้ เพราะแนวทางของ AGRP คือมุ่งมั่นฟื้นฟูตัวเองจนเป็นเอกเทศไม่ต้องพึ่งใคร ต้องฝึกอยู่กับตัวเองแบบปลีกวิเวก โดยพยายามไม่คลุกคลีกับใคร

โปรแกรม AGRP ไม่ใช่กรณีต่อไปนี้

 1. ไม่ใช่สถานพยาบาลชนิดรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน แต่เป็นโปรแกรมฝึกสอนให้ผู้ป่วยดูแลตัวเองในบรรยากาศของบ้าน โดยจัดที่พักให้เช่นเดียวกับผู้เข้าฝึกอบรมในโปรแกรมสุขภาพอื่นๆ การฝึกอบรมทำโดยทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์ ครูสอนออกกำลังกาย และนักกายภาพบำบัดรับเชิญ โดยให้การฝึกอบรมและช่วยฟื้นฟูเฉพาะเวลากลางวัน นอกเวลาผู้เข้ารับการฟื้นฟูต้องอยู่ด้วยตนเองในที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโปรแกรมต่างๆของเวลเนสวีแคร์
 2. ไม่ใช่บ้านพักคนชรา โปรแกรมฟื้นฟูมีระยะเวลาจำกัดและมีเป้าหมายเฉพาะกิจสำหรับผู้รับการฟื้นฟูแต่ละคน ไม่ใช่บ้านพักระยะยาวที่จะมาอยู่ต่อเนื่องไปตลอดเป็นการถาวร
 3. ไม่ใช่สถานดูแลผู้ป่วยกลุ่มต้องพึ่งพา (nursing home) เวลเนสวีแคร์เป็นสถานฝึกอบรมด้านสุขภาพ ไม่ใช่สถานพยาบาล จึงไม่สามารถรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มต้องพึ่งพาในช่วงนอกเวลาทำการ (กลางคืน) ได้ เว้นเสียแต่จะมีผู้ดูแล (care giver) ส่วนตัวมาเองและดูแลกันเองเหมือนอยู่ที่บ้านตนเอง

ข้อด้อยของโปรแกรม AGRP

 1. ทีมงานแพทย์พยาบาลรับผิดชอบให้การฝึกสอนและดูแลผู้มารับการฟื้นฟูเฉพาะช่วงเวลาทำการของศูนย์ (กลางวัน) เท่านั้น นอกเวลาทำการผู้มารับการฟื้นฟูที่เข้าพักในที่พักที่เวลเนสวีแคร์จัดให้สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมทุกโปรแกรมต้องรับผิดชอบสุขภาพและความเป็นอยู่ของตัวเองเสมือนอยู่ที่บ้านโดยไม่มีแพทย์หรือพยาบาลอยู่ดูแลประจำ (ยกเว้นกรณีจ้างผู้ดูแลส่วนตัว) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นในระหว่างกลางคืน เวลเนสวีแคร์จะช่วยประสานงานให้ได้รับบริการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและของรพ.มวกเหล็ก เวลเนสวีแคร์เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพไม่ใช่สถานพยาบาล จึงไม่มีห้องฉุกเฉินของตัวเอง และไม่มีแพทย์หรือพยาบาลอยู่ประจำตลอดเวลา
 2. ผู้เข้ามารับการฟื้นฟูจะได้พบกับแพทย์ผู้เป็นหัวหน้าทีมฟื้นฟูเฉพาะครั้งแรกหนึ่งครั้งเพื่อประเมินและวางแผนการฟื้นฟู หลังจากนั้นแพทย์จะมาติดตามดูผลการฟื้นฟูเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ส่วนใหญ่ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในระหว่างการฟื้นฟูจะมีพยาบาลและผู้ดูแล (caregiver) คอยแนะนำดูแลในเวลาทำการทุกวัน แต่จะไม่มีแพทย์มาตรวจเยี่ยมทุกวัน

ข้อดีของโปรแกรม AGRP

 1. มุ่งฟื้นฟูร่างกายอย่างหวังผล (goal-oriented) ด้วยวิธีกระตุ้นให้ผู้มารับการฟื้นฟูลงมือทำด้วยตัวเอง (active)
 2. มองการฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวม ทั้งการออกกำลังกาย อาหาร และการฟื้นฟูจิตใจ ในบรรยากาศแบบบ้านและแบบธรรมชาติ
 3. ใช้ประโยชน์จากการบำบัดทางเลือกของแพทย์แผนไทยและอายุรเวดะแบบอินเดีย
 4. ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเช่น ต้นหมากรากไม้ แสงแดด ดิน น้ำ ไฟ และอากาศบริสุทธิ์ ช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย
 5. การฟื้นฟูร่างกายสามารถทำคู่ขนานไปพร้อมกับการรักษาโรคด้วยยาที่ได้จากโรงพยาบาลในลักษณะเสริมซึ่งกันและกันได้

ค่าลงทะเบียนเข้าโปรแกรม AGRP

สัปดาห์ละ 15,000 บาท รวมโปรแกรมการฝึก อาหาร (มังสวิรัติแบบมีไข่) สามมื้อ และที่พักหนึ่งห้อง ในกรณีที่นำผู้ดูแล (care giver) ส่วนตัวมาด้วย สัปดาห์ละ 15,000 บาท รวมโปรแกรมการฝึก อาหาร (มังสวิรัติแบบมีไข่) สามมื้อ และที่พักหนึ่งห้อง ในกรณีที่นำผู้ดูแล (care giver) ส่วนตัวมาด้วย หากพักห้องเดียวกันเก็บเงินเพิ่มวันละ 500 บาท แต่หากพักห้องแยกออกไปต้องจ่ายเหมือนผู้มาพักค้างคืนทั่วไป คือวันละ 1000 บาทพร้อมอาหารสามมื้อ

วิธีลงทะเบียนเข้าโปรแกรม AGRP

โทรศัพท์สมัครลงทะเบียนกับพยาบาลผู้ดูแลโครงการ คุณศุภรัตน์ (โอ๋) เบอร์​โทร 065-586-2660, หรือ 0937095482 หรือไลน์​ไอดี 0655862660 หรืออีเมล์​totenmophph@gmail.com

เวลเนสวีแคร์สงวนสิทธิ์จะรับเฉพาะผู้สมัครที่แพทย์ได้ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นแล้วเห็นว่าจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมอย่างแท้จริงเท่านั้น ในกรณีที่มีผู้รอคิวเข้าโปรแกรมหลายคน จะให้สิทธิ์ผู้จองก่อนได้ก่อน ในกรณีที่ผู้ที่กำลังฟื้นฟูอยู่ขยายเวลาการฟื้นฟูออกไป ท่านที่รอคิวก็จะต้องยืดเวลารอต่อไปอีกด้วย

อนึ่ง เวลเนสวีแคร์สงวนสิทธิ์ที่จะลัดคิวให้ผู้มีความต้องการเร่งด่วนให้ได้เข้ารับการฟื้นฟูก่อน โดยถือว่าผู้ที่เพิ่งเกิดอัมพาตเฉียบพลัน หรือผู้เพิ่งผ่านอุบัติเหตุครั้งใหญ่ หรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดครั้งใหญ่มาหมาดๆ เป็นกรณีเร่งด่วน

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์