Latest

โครงการ “ช่วยครูให้รู้วิธีพลิกผันโรคด้วยตัวเอง”

ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์
๒๐๔ / ๓๙  ม.๕  ต.มิตรภาพ
 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐
วันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

โครงการ “ช่วยครูให้รู้วิธีพลิกผันโรคด้วยตัวเอง”

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาโรคด้วยตนเองแก่ครูที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กลุ่มเป้าหมาย: 
ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังปฏิบัติงานในเขตอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งกำลังป่วยหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ท่าน)

วิธีดำเนินการ:

1. กำหนดหลักเกณฑ์รับผู้เข้าร่วมโครงการว่า จะต้องเป็นครู-อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นที่กำลังปฏิบัติงานในเขตอ.มวกเหล็ก ที่เป็นโรคใดโรคหนึ่งในหกโรคต่อไปนี้คือ
(1) ความดันเลือดสูง
(2) เบาหวาน
(3) หัวใจ
(4) อัมพาตอัมพฤกษ์
(5) ไขมันในเลือดสูง และ
(6) โรคอ้วน

หรือมีตัวชี้วัดสุขภาพตัวใดตัวหนึ่งในสี่ตัวต่อไปนี้ผิดปกติ คือ

(1) ความดันเลือดสูงเกิน 140/90 มม. หรือกินยาความดันอยู่
(2) น้ำตาลในเลือดสูงเกิน 100 มก/ดล. หรือกินยาเบาหวายอยู่
(3) ไขมันเลว (LDL) สูงเกิน 130 มก./ดล. หรือกินยาลดไขมันอยู่
(4) อ้วนหรือลงพุง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนเข้ารับการฝึกทักษะและเรียนความรู้การพลิกผันโรคด้วยตนเองที่ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์ อ.มวกเหล็ก ในวันเสาร์ที่ 19 สค. 2560 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยมีนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์เป็นหัวหน้าวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม เนื้อหาการฝึกอบรมจะครอบคลุมเรื่องโภชนาการ ชนิดและวิธีการออกกำลังกายเพื่อบำบัดโรค หลักพื้นฐานในการจัดการความเครียด และถามตอบปัญหาเรื่องโรคและวิธีการลดละเลิกยา

3. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมต้องแสดงความจำนงโดยแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร (๐๒ ๐๓๘๕๑๑๕) หรืออีเมล (supassorn@wellnesswecare.com) โดยผู้แจ้งความจำนงก่อนจะได้รับเข้าอบรมก่อน ทั้งนี้รับจำนวนไม่เกิน 30 ท่าน

4. การติดตามผลและติดตามช่วยแก้ปัญหาการพลิกผันโรคของผู้เข้าร่วมโครงการจะทำอย่างต่อเนื่องผ่านเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือ ไลน์ และอีเมล์ โดยมีแพทย์และทีมงานนักวิชาชีพของศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เป็นศูนย์กลางการติดตามผล

งบประมาณดำเนินการ: 

ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ร่วมกับมูลนิธิสอนช่วยชีวิตเป็นผู้อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝึกอบรม ทั้งค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าสถานที่ และค่าวิทยากร โดยผู้เข้าฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

เมื่อครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นในมวกเหล็กมีความรู้ มีทักษะ สามารถพลิกผันโรคของตนเองได้สำเร็จ ความรู้และทักษะเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดไปยังนักเรียนที่ครูอาจารย์เหล่านั้นสอน หรือประชาชนผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเหล่านั้น ได้โดยอัตโนมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเชิญชวนให้ครู-อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของท่านที่ป่วยหรือที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

( นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์)
หัวหน้าศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์