Latest

แค้มป์ปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณ ครั้งที่ 4 (Spiritual Retreat -SR4)

15 – 18 มีค. 61 (สี่วันสามคืน)

Spiritual retreat คืออะไร

     Spiritual คำนี้ผมต้องการใช้สื่อถึงการเสาะหาหรือเดินทางฝ่าข้ามชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายนี้และความคิดที่ก่อตัวเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นสิ่งสมมุติขึ้น หันกลับเข้าไปสู่ภายใน วางสำนึกว่าเป็นบุคคลลง วางความยึดติดร่างกายลง หันเข้าไปสู่ส่วนลึกที่สุดที่ภายใน ไปสู่ความรู้ตัว (awareness) ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง
     Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว
     Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อแสวงหาความสุขสงบเย็นภายในตัว โดยไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา “ความหลุดพ้น” เหมือนกัน

    แค้มป์นี้ไม่เกี่ยวกับศาสนา คนทุกศาสนา หรือคนไม่มีศาสนาก็มาเข้าแค้มป์ได้ ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในแค้มป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือพูดและทำเฉพาะเรื่องที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลและยึดติดร่างกายนี้ ไปสู่ความรู้ตัว โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้

การปรับเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับ SR4 

          SR ทำมาแล้วสามครั้ง แต่ละครั้งก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปลีกย่อยในครั้งต่อๆไป

     1. การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณในรูปแบบของแค้มป์เพียงวันเดียว ไม่ได้ผล เพราะเวลาสั้นเกินไป ดังนั้นผมจึงเลิกแค้มป์ฝึกสติรักษาโรค (MBT) ไปเสีย คืือเลิกตลอดไป เหลือเพียงรีทรีต SR นี้ซึ่งใช้เวลาสีี่วันสามคืน

     2. รีทรีตนี้ไม่ใช่รีทรีตดิสคัสหรือสนทนาธรรม แต่เป็นแค้มป์เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่มีการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนใดๆยกเว้นเพื่อไขข้อข้องใจประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ ท่านที่ประสงค์จะเสาะหาคอนเซ็พท์ใหม่ๆผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนจะผิดหวังหากมาแค้มป์นี้

     3. ผู้มารีทรีตนี้เป็นผู้มาแสวงหาความหลุดพ้น หมายความว่ายังไม่หลุดพ้น จึงมักมีทุกข์กับการต้องแชร์ห้องพักร่วมกับคนอื่น ผมจึงแก้ปัญหาให้นอนพักห้องละคน โดยเพิ่มค่าห้องเข้าไปในค่าลงทะเบียนเป็นคนละ 9000 บาท ยกเว้นคนที่มาเป็นคู่และนอนด้วยกันได้โดยไม่ทุกข์ที่ต้องแชร์ห้องกัน คิดค่าลงทะเบียนคนละ 8000 บาท

     4.  ผมพบจาก SR3 ว่าการให้เวลาเจาะลึกปัญหารายคนเป็นการส่วนตัว one to one มีประโยชน์มาก จึงเน้นให้การเจาะลึกรายคนเป็นสาระสำคัญของรีทรีตนี้

     5.  การจำกัดผู้เข้ารีทรีตก็มีประโยชน์ และจะจำกัดไว้ที่ 15 คนเหมือนเดิม ยกเว้นคนที่มากันเป็นคู่อาจนับคู่เป็นหนึ่งได้

     6. ในแง่เนื้อหาสาระของการเรียน (learning experience) ผมพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานรู้มามากเกินไปในแง่ของคอนเซ็พท์และสมมุติบัญญัติ (names and forms) แต่รู้น้อยเกินไปในแง่ของสิ่งที่ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระจากสมมุติบัญญัติเหล่านั้น (reality) ผมจึงปรับเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในส่วนที่เป็นของจริงก่อนมีชื่อมีรูปร่าง (คงจะใช้คำว่าปรมัตถ์หรือพลังงาน หรือ energy แทนพอได้กระมังนะ) ให้มากขึ้น

     7. แต่เดิมรีทรีตนี้ยึดมั่นไม่เจาะลึกเข้าไปในคอนเซ็พท์ของศาสนาใดๆ แต่ผมพบว่าผู้มาเรียนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับพุทธศาสนา และมีคำถามในเชิงเทียบเคียงเชื่อมโยงอยู่บ่อยๆ การกีดกันทำให้เสียโอกาสเรียนรู้ ผมจึงปรับแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยให้เชื่อมโยงเทียบเคียงได้กับคอนเซ็พท์ของคำสอนในศาสนาพุทธทั้งเถวรวาทและมหายานให้มากขึ้น

     รีทรีตนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้มีความทุกข์กับการใช้ชีวิตแต่ละวันซึ่งเกิดจากความยึดติดในความเป็นบุคคลหรือสิ่งสมมุติต่างๆแต่ทั้งๆที่รู้ก็ยังไม่สามารถวางมันลงได้ หรือเป็นผู้เบื่อระอากับชีวิตในปัจจุบันที่มีแต่ กิน ขับถ่าย นอน สืบพ้นธ์ุ แล้วตายไปแล้วเวียนว่ายมาเกิดใหม่อยู่อย่างนี้ หรืือมีชีวิตจมอยู่ในความกลัว หรือในความซึมเศร้าเสียใจ ประสงค์จะเปลี่ยนวิธ่ีใช้ชีวิตเสียใหม่ให้มันมีความสุขสงบเย็น ให้มันมีคุณค่า ให้มันมีความหมาย โดยโฟกัสเฉพาะที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้ เท่านั้น คอนเซ็พท์ใดๆที่จะต้องทำความเข้าใจรวมไปถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็รับรู้เพียงเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางให้แก่การปฏิบัติตนเพื่อให้ใช้ชีวิตที่นี่เดี๋ยวนี้ได้อย่างสงบเย็นมีความหมายและมีคุณค่าเท่านั้น การบรรลุความหลุดพ้นใดๆก็มีความหมายแค่การบรรลุที่ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้น ไม่ใช่เมื่อตายแล้วหรือเมื่อตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกหลายชาติ

      ในอีกด้านหนึ่ง รีทรีตนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่แสวงหาวิธีกระตุ้นความคิดหรือปลูกฝังความเชื่อให้ตนเองมีพลังลึกลับหรืือเกิดความบันดาลใจที่จะทำการใหญ่บุกน้ำลุยไฟเพื่อหนุนส่งสำนึกความเป็นบุคคลให้โดดเด่นด้วยการเพิ่มความร่ำรวยหรือการประสบความสำเร็จในชีวิต ในทางตรงกันข้ามแค้มป์นี้เป็นแค้มป์ที่สอนให้วางสำนึกว่าเป็นบุคคลและวางคอนเซ็พท์ใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นบุคคล รวมทั้งปล่อยวางความสำเร็จเช่นความร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงหล่อสวยมีอำนาจดึงดูดผู้คนลงเพื่อให้เข้าถึงความรู้ตัวซึ่งอยู่พ้นความเป็นบุคคลออกไป เพราะรีทรีตนี้ถือว่าความรู้ตัวเป็นแหล่งของความสุขสงบเย็นที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของการเกิดมามีชีวิต

ตารางกิจกรรม Spiritual Retreat 4

15 – 18 มีค. 61 (สี่วันสามคืน)

สถานที่: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

ตารางกิจกรรม:

วันแรก

11.00 – 12.00 น. Getting to know each other รู้จักทักทาย จูนคลื่น ผ่อนคลาย
12.00 – 14.00 น. Lunch break รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 – 14.30 น. I am a person vs I am. สำนึกการเป็นบุคคล vs สำนึกการเป็นผู้รู้ตัว
14.30 – 15.30 น. Normality, begin at the end. ความรู้ตัวคือความปกติที่เป็นทั้งจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด
15.30 – 16.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
16.00 – 17.00 น. Names and forms สมมุติกับปรมัตถ์
17.00 – 18.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น. Body scan & Relaxation การลาดตระเวนร่างกาย และการผ่อนคลายร่างกาย

วันที่สอง

06.30 – 07.00 น. Aware of awareness meditation นั่งสมาธิแบบวางความคิดสู่ความรู้ความรู้ตัว
07.00 – 08.00 น. Morning walk เดินแบบรู้อริยาบทร่างกาย
08.00 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 09.30 น. Self inquiry การตั้งคำถามเพื่อวางความคิด
09.30 – 10.30 น. “Tai Chi” Body scan in the movement ฝึกความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยไทชิ
10.30 – 11.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
11.00 – 12.00 น. Buddha’s Paticcasamuppāda ปฏิจจสมุปบาทสู่การปฏิบัติจริง
12.00 – 14.00 น. Lunch Break รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 – 14.30 น. Buddha’s 7 seven enlightenment factors โภชฌงค์ 7 ภาคปฏิบัติ
14.30 – 15.30 น. Buddha’s Anapanasati ฝึกปฏิบัติอานาปานสติ
15.30 – 16.30 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
16.00 – 17.00 น. Relaxation with Yoga ผ่อนคลายด้วยปราณายามาและโยคะอาสนะ
17.00 – 18.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 18.45 น. From Dharana to Dhyana จากฌาน สู่ญาณ
18.45 – 19.45 น. Aware of awareness meditation นั่งสมาธิแบบรู้ความรู้ตัว

วันที่สาม

06.30 – 07.00 น. Silence meditation ฝึกสมาธิแบบแช่ความสนใจอยู่กับความเงียบ
07.00 – 08.00 น. Morning walk เดินในจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัว (individual consciousness)
08.00 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 17.00 น. One to one training ผู้ฝึกหมุนเวียนฝึกตัวต่อตัวกับพี่เลี้ยง
     (นพ.สันต์ – คนละ 15 นาที) แก้ไขความติดขัดในแต่ละระดับชั้นของการวางความคิดสู่ความรู้ตัว
     (Doctor Love – คนละ 15 นาที) Bringing relaxation to your daily life
     (Therapist – คนละ 30 นาที) การนวดผ่อนคลาย
   
     Rudolf Steiner based activity
     Station1. (1 ชม.) Process focusing & intuition with clay work การทำแบบไม่หวังผลและปัญญาญาณจากการปั้น
     Station2. (1 ชม.) Process focusing & intuition with clay drawing การทำแบบไม่หวังผลและปัญญาญาณจากการวาด
     Station3. (1 ชม.) Sensation with painting เรียนการอยู่กับอายาตนะที่ปัจจุบันจากการระบายสีน้ำ
17.00 – 18.30 น. Grace meditation on the mountain นั่งสมาธิแบบรับและเผื่อแผ่พลังเมตตา
18.30 – 19.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ (25 มค. 61)

06.30 – 07.00 น. Anapanasti meditation นั่งสมาธิแบบอาณาปานสติ
07.00 – 08.00 น. Morning walk ในจิตสำนึกเป็นผู้รู้ตัวและเปิดรับพลังทางจิตวิญญาณไปพร้อมกัน
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้าและทำกิจส่วนตัว
09.00 – 09.30 น. Reality Shifting เรื่องใบไม้นอกกำมือ
09.30 – 10.30 น. Patanjalis’ Yoga Sutra โยคะ เส้นทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้น (Doctor Love)
10.30 – 11.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
11.00 – 12.00 น. คำแนะนำการใช้ชีวิตและแลกเปลี่ยนก่อนจาก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ร่ำลา

………………………………………..

     ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ SR4  

     คนละ 9,000 บาท ราคานี้รวมอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่างวันละสองเบรค ค่าที่พักห้องพักเดี่ยวห้องละ 1 คน สี่วัน สามคืน (กรณีมาคู่ที่แชร์ห้องเตียงคู่ห้องเดียวกันได้ ลดเหลือคนละ 8,000 บาท) ทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปและกลับด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

     จำนวนที่รับเข้าแค้มป์

     รับไม่เกิน 15 คน (ยกเว้นมาคู่นับเป็นหนึ่งได้)

      วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์

สำหรับแค้มป์ที่จะเปิดตั้งแต่วันที่ 1 พค. 61 เป็นต้นไป เพื่อลดภาระของผมกับคุณหมอสมวงศ์ในการรับชำระเงินลงทะเบียนและจัดชั้นเรียน ชั้นเรียนทุกชั้นเรียนที่จะเปิดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 1 พค. 61 เป็นต้นไปจะย้ายการลงทะเบียนเข้าเรียนทั้งหมดไปลงทะเบียนบนเว็บและจ่ายเงินทางออนไลน์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.wellnesswecare.com/th/program/spiritual-retreat

    นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์