Latest

แค้มป์ศิษย์เก่าพลิกผันโรคด้วยตนเอง (RDR)

    เพื่อสนองตอบต่อคำแนะนำของบรรดาผู้ที่จบแค้มป์พลิกผันโรคด้วยตนเองครบหนึ่งปีแล้วซึ่งมีทั้งหมดสิบกว่ารุ่น ผมได้เปิดแค้มป์ติดตามศิษย์เก่าพลิกผันโรคด้วยตนเอง (Reverse Disease By Yourself Revisit Camp – RDR) ขึ้นในฤดูหนาวปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บรรดาศิษย์เก่า RDBY ทุกคนทุกรุ่นที่ประสงค์จะกลับมาทบทวนทักษะ พบปะเพื่อนๆ และรับรู้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆเพื่อนำกลับไปใช้ดูแลตัวเองแบบต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีแรกนี้จะจัดในวันที่ 15-17 พย. 62 โดยมีรายละเอียดของแค้มป์ดังนี้

1. ชื่อแค้มป์ 

แค้มป์ศิษย์เก่าพลิกผันโรคด้วยตนเอง
(Reverse Disease By Yourself Revisit Camp – RDR)

2. วัตถุประสงค์

        เพื่อให้ผู้ที่ผ่านแค้มป์ฝึกอบรมพลิกผันโรคด้วยตนเอง (RDBY) ครบหนึ่งปีแล้ว มีโอกาสได้กลับมาทวนความรู้และทักษะในการพลิกผันโรคดัวยตนเองปีละครั้ง ในสี่ประเด็นหลัก คือ (1) การโภชนาการ (2) การออกกำลังกาย (3) การจัดการความเครียด และ (4) การใช้พลังเพื่อนช่วยเพื่อน

3. ใครบ้างจะได้ประโยชน์จากแค้มป์ RDR 

     แค้มป์ RDR จัดขึ้นสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกโรคที่จบการฝึกอบรมจากแค้มป์พลิกผันโรคด้วยตัวเอง (RDBY) ครบหนึ่งปีแล้ว ในลักษณะการทบทวนทักษะและเรียนรู้ต่อยอด คนที่ไม่เคยผ่านหลักสูตร RDBY จะไม่ได้ประโยชน์จากแค้มป์นี้

4. ตารางกิจกรรมขณะอยู่ในแค้มป์

     วันแรก (ของ 3 วัน 2 คืน)

9.00 -16.00 น.
Registration and meet doctors (ทีละคนผ่านไปทีละจุด) ตรวจสุขภาพ น้ำหนัก ความดัน คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ประเมินดัชนีสุขภาพเจ็ดตัว สรุปประวัติ ปรับปรุงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล Health Dashboard โดยมีทีมงานคอยช่วยเหลือทุกจุด แล้วเข้าพบแพทย์เป็นรายคนเพื่อตรวจร่างกาย ประเมินการดำเนินของโรค และสรุปปัญหาและวางแผนสุขภาพสำหรับปีหน้า

11.00 -13.00 น.
Cooking Demo เชฟและทีมงานโภชนาการสาธิตสอนแสดงการทำอาหาร แล้วร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน

16.00 – 17.00 น.
ออกกำลังกายแอโรบิกร่วมกัน
17.00 -19.00 น.
Cook your own dinner อาหารเย็น ชมการสาธิตการทำอาหาร และเปิดให้สมาชิกที่ประสงค์จะทำได้ทำอาหารเอง

19.00 – 21.00
Recreation สันทนาการ พักผ่อน ตามอัธยาศัย

     วันที่สอง (ของ 3 วัน 2 คืน)

6.30 – 8.00 น.
Morning Ritual เรียนรู้กิจวัตรยามเช้าเพื่อสุขภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เตียงนอน (1) Meditation นั่งสมาธิ (2) Yoga โยคะ (3) Taichi ไทชิ

8.00 – 9.30
Cook your own breakfast อาหารเช้า ชมสาธิตสอนแสดงการทำอาหารและเปิดให้สมาชิกที่ประสงค์จะทำอาหารเองได้ทำอาหาร

9.30 – 10.45
Learn from each other เรียนรู้จากกันและกัน

10.45 -11.00
Tea break พักดื่มน้ำชา

11.00-12.00
Learn from each other เรียนรู้จากกันและกัน (ต่อ)

12.00 -14.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันทานเองและเวลาส่วนตัว

14.00 – 15.30
Advanced Study บรรยายความรู้และผลวิจัยใหม่ๆในการพลิกผันโรคด้วยตนเอง

15.30 – 16.30
Strength training and balance exercise ทบทวนการออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อและเสริมการทรงตัว

1ุุ6.30-17.30
Tea break and Workshop: Sprout everything พักรับประทานน้ำชา และทำเวอร์คชอพการผลิตต้นอ่อนพืชต่างๆ (sprout) ด้วยตนเอง

17.30 – 19.30 น.
Dinner อาหารเย็นและสาธิตสอนแสดงการทำอาหาร พร้อมทั้งเปิดให้สมาชิกที่อยากทำอาหารเองได้ทำ

19.30 – 21.00 น. ชั่วโมงสันทนาการภายในกลุ่ม

     วันที่สาม (ของ 3 วัน 2 คืน)

6.30 – 8.00 น.
Morning Ritual กิจวัตรยามเช้า (1) Meditation นั่งสมาธิ (2) Bush meditative walking แล้วออกไปเดินป่าปีนเขาเพื่อเรียนรู้การใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และการมีสติอยู่กับปัจจุบัน

8.00 – 9.30
Breakfast อาหารเช้า สาธิตสอนแสดงการทำอาหาร และเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ประสงค์จะทำอาหารเองได้ทำ

9.30 – 10.45
Learn from game contest เรียนรู้การดูแลตนเองผ่านเกมการแข่งขัน

10.45 -11.00
Tea break พักดื่มน้ำชา

11.00-12.00
Workshop: Internal body and sustainable motivation ฝึกปฏิบัติสร้างความบันดาลใจให้ยั่งยืนด้วยการสร้างพลังงานภายในร่างกาย

12.00 – 12.10
Camp Finale ปิดกิจกรรมแค้มป์ ถ่ายรูปหมู่

12.10 – 14.00
Lunch อาหารกลางวัน สาธิตสอนแสดงการทำอาหาร และเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะทำอาหารเองได้ทำ

14.00 – 16.00
Reserved time for private consultation เวลาสำรองสำหรับการปรึกษาแพทย์เป็นการส่วนตัว

5. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท สำหรับตัวสมาชิก และคนละ 6,000 บาท สำหรับผู้ดูแล (care giver) หรือผู้ติดตาม ราคานี้รวมค่าที่พักแบบพักสองคนในหนึ่งห้อง 3 วัน 2 คืน ค่าอาหาร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์ แต่ไม่รวมค่าเดินทางจากบ้านท่านไปเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

กรณีที่จะประสงค์จะพักคนเดียวในหนึ่งห้อง ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีห้องพักเหลือหรือไม่ ถ้ามีห้องพักเหลือจึงจะเลือกพักคนเดียวได้ และจะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนในราคาคนละ 9,000บาท

6. วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

     ลงทะเบียนได้ 3 วิธี

    1. โทรศัพท์ลงทะเบียนกับเวลเนสวีแคร์ที่คุณเชิญขวัญ (เอ๋ย) หมายเลข  0636394003
    2. ลงทะเบียนทางไลน์ @wellnesswecare
    3. ลงทะเบียนทางอีเมล host@wellnesswecare.com
    4. (ปิดการใช้งานชั่วคราว) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซท์และจ่ายเงินทางออนไลน์ได้ที่ https://www.wellnesswecare.com/th/program/good-health-by-yourself-th/13

     ในทุกกรณีเมื่อได้ที่นั่งแล้ว จะต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้สำรองที่เรียนแล้ว หากพ้น 24 ชั่วโมงไปแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ที่นั่งที่สำรองได้จะถูกจัดสรรไปให้ผู้อื่นก่อน

7. สถานที่เรียน

     คือ เวลเนสวีแคร์เซ็นตเตอร์ (มวกเหล็ก-เขาใหญ่) ถ้าใช้ Google map ให้พิมพ์คำว่า wellness we care cenrter

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนแต่ละแค้มป์)

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์