Latest

แค้มป์โยคะในระดับลึกซึ้งกับ Yogi Lalit Ji

     หลายปีมาแล้วผมเชิญครูทางจิตวิญญาณที่ปฏิบัติตนมาทางฮินดูมาสอนที่เวลเนสวีแคร์ในประเด็นการมุ่งสู่ความหลุดพ้น ผู้สอนเป็นคนไทยคนหนึ่งและคนออสเตรเลียอีกคนหนึ่ง ครั้งนั้นตัวผมเองได้ประสบการณ์ในฐานะผู้เข้าเรียนว่าแท้จริงแล้วโยคะ เป็นเส้นทางหลักที่ตรงมากทางหนึ่งในการบรรลุความหลุดพ้น ซึ่งต้องเป็นโยคะที่ลึกซึ้งไปกว่าโยคะที่สอนและฝึกกันอยู่ทั่วโลกที่เน้นท่าปฏิบัติ (อาสนะ) และมุ่งประโยชน์ทางด้านการมีสุขภาพดีเพียงอย่างเดียว ผมจึงได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติโยคะตามคำสอนของปตัญชลีซึ่งเป็นปรมาจารย์ดั้งเดิมของโยคะตั้งแต่นั้น ต่อมาเมื่อ Dr.Prem Joshi จากอินเดียมาเป็นแพทย์อายุรเวดะ (Ayurveda) ประจำอยู่ที่เวลเนสวีแคร์ ตัวเขาเคยเป็นครูสอนโยคะอยู่ที่มาลดิฟมาก่อนด้วย ผมจึงได้บอกเขาให้ค้นหาในแวดวงโยคีของอินเดีย เพื่อหาโยคีมาสอนโยคะที่ลึกซึ้งกว่าโยคะทั่วไป ผมหมายถึงโยคะที่ครอบคลุมหลักการทั้งแปดขั้นตอนของปตัญชลี คือให้ครอบคลุมไปถึงการบรรลุอิสระภาพหรือความหลุดพ้นเลย พยายามหาอยู่นานก็ไม่ลงตัว เพราะการเลือกตัวโยคีผู้สอนต้องคำนึงถึงพื้นฐานของผู้เข้าเรียนซึ่งส่วนใหญ่ไม่คุ้นกับโยคะด้วย แต่ในที่สุดโดยการแนะนำของหลายฝ่าย ก็มาลงตัวที่ Yogi Lalit Ji ซึ่งมาจาก ริชชิเกช (อินเดีย) ผมจึงเปิดแค้มป์พิเศษนี้ขึ้น เรียกว่า Profound Yoga Camp with Yogi Lalit Ji (from Rishikesh, India) ที่ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เพราะต้องสอนกันเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากครูพูดไทยไม่ได้ (แต่มีคนคอยแปลให้) ถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คงพอเรียกได้ว่า “แค้มป์โยคะสู่การบรรลุอิสรภาพ กับโยคี ลลิต จี” โดยจะสอนกันที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ในวันที่ 12-15 มีค. 63

ชื่อแค้มป์ 

     Profound Yoga Camp with Yogi Lalit Ji (from Rishikesh, India)
     To be taught in English (with Thai translation)
     แค้มป์โยคะสู่การบรรลุอิสรภาพกับโยคี ลลิต จี (สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีคนแปลเป็นไทยให้)


วัน เวลา และสถานที่ 

     12-15 March 2020 at Wellness We Care Center
     12-15 มีค. 63 ที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

ใครบ้างที่จะได้ประโยชน์จากแค้มป์นี้
Who will get benefit from this camp

     1. ผู้ปฏิบัติโยคะอาสนะอยู่บ้างแล้ว ที่ประสงค์จะเรียนโยคะให้ลึกซึ้งขึ้นไปในทิศทางการบรรลุอิสรภาพทางใจ
     1. Those who have learnt some yoga asana, who want to learn deeper into liberation of the mind through yoga.

     2. ผู้ไม่มีพื้นฐานโยคะใดๆมาก่อนเลย แต่มีพื้นฐานการปฏิบัติสมาธิภาวนาสู่ความหลุดพ้นมาบ้างแล้ว ที่ประสงค์จะเรียนรู้ว่าเส้นทางโยคะไปสู่ความหลุดพ้นจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้ายเป็นอย่างไร (โดยที่ต้องยอมรับว่าการไม่มีพื้นฐานการยืดเหยียดร่างกายแบบโยคะมาก่อน จะมีความลำบากอยู่บ้างในการปฏิบัติโยคะอาสนะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องผ่านก่อนไปสู่การปฏิบัติโยคะภาวนา
     2. Those, who do not have experience in yoga but have practice some samata or vipassana toward enlightenment, who want to learn yoga way of meditation.

     3. ผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีคลายหรือปลดความเครียดตัวเองอยู่ และยังไม่พบวิธีที่ได้ผล อยากจะลองวิธีนี้ดู
     3. Anyone who is seeking for way to overcome his/her stress, but do not find one yet.

รายละเอียดของแค้มป์

Profound Yoga Camp with Yogi Lalit Ji (from Rishikesh, India)
To be taught in English (with Thai translation)

Camp Time Table

Day1. Mar12, 2020

9.00 – 11.00 น.
Arrival, check in, registration,
เดินทางมาถึง เช็คอินห้องพัก ลงทะเบียนเข้าแค้มป์

11.00 – 12.00
Introductory lecture: Yoga as a way of life toward liberation
บรรยายนำ ภาพรวมของโยคะ วิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตวันต่อวันสู่การบรรลุอิสรภาพทางใจ

12:00 – 14:00
Lunch and rest in nature
​พักรับประทานอาหารกลางวัน ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

14:00 – 15:00
Asana: sequencing practice
ฝึกปฏิบัติโยคะอาสนะ ตามลำดับจากพื้นฐานไปถึงระดับลึกซึ้ง

15:00 – 16:00
​Relaxation break ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

16:00 – 17:00​
Kriya Yoga part 1: Pranayama: Nadi shodhana (Anulom vilom),  Bhastrika Pranayama, Deep Meditation
กรียาโยคะภาค1. การควบคุมพลังชีวิตด้วยการประคับประคองการหายใจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการฝึกเทคนิคการหายใจแบบเหนี่ยวนำให้เกิดการหยุดการหายใจ (carbon dioxide wash-out) เพื่อเข้าสู่สมาธิระดับไม่ติดต่อเชื่อมโยงกับร่างกาย

17.00 – 18.00
Yogic food, and growing your own lively sprout
อาหารแบบโยคะ และฝึกปฏิบัติเพาะเมล็ดงอกไว้เป็นอาหารของตนเอง

18:00 – 20:00
Dinner and relaxation in nature
​รับประทานอาหารเย็น และผ่อนคลายกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

Day2. Mar13, 2020

06:30 – 08:00 ​

Morning ritual: Sun salutation, Muntra chanting, Yahu the pose of life
กิจวัตรยามเช้า: สุริยะนมัสการ การเปล่งเสียงมันตราสร้างความสั่นสะเทือนเพื่อวางความคิด และโยคะแบบปลดปล่อยอารมณ์ความเครียดกลับสู่ความเป็นเด็ก (the post of life)

08:00 – 09:30
Breakfast and relaxation in nature
รับประทานอาหารเช้า และผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

09:30 – 10:30 ​
Astanga Yoga and Chakra
อัสตังกะ โยคะ และจักกระ (ศูนย์รวมพลังงานชีวิตในร่างกาย)

10:30 – 11:00 ​
​Relaxation break
ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

11:00 – 12:00 ​
Yoga Asana Anatomy
กายวิภาคศาสตร์สำหรับโยคะ

12:00 – 14:00
Lunch and rest in nature
​พักรับประทานอาหารกลางวัน ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

14:00 – 15:30
Body Opening Yoga โยคะเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและการเปิดรับ

15:30 – 16:30
​Relaxation break ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

16.30 – 17.30
Pranayama-II: Bhramari, Ujjai, Sitali, Sitkari
การควบคุมพลังชีวิตด้วยวิธีหายใจ ภาค2. พรามห์มารี อุชชายี สิตการี

17:30 – 18:00
Meditation: From Pratyahara to Dharana and Jana
ฝึกปฏิบัติย้ายความสนใจจากสิ่งเร้าจากนอก เข้าไปสนใจภายใน ด้วยวิธีนั่งสมาธิ

18:00 – 20:00
Dinner and relaxation in nature
​รับประทานอาหารเย็น และผ่อนคลายกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

Day3. Mar14, 2020

06:30 – 08:00 ​
Morning ritual: Sun salutation, Muntra chanting, and Kriya Yoga (Jala Neti, Trataka, kapal bhati)
กิจวัตรยามเช้า: สุริยนมัสการ การเปล่งเสียงมันตราสร้างความสั่นสะเทือนเพื่อวางความคิด และกรียาโยคะแบบต่างๆ

08:00 – 09:30
Breakfast and relaxation in nature
รับประทานอาหารเช้า และผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

09:30 – 10:30 ​
Kriya Yoga part II: Mantra Chanting toward meditation
กรียาโยคะภาค 2: การเปล่งเสียงมันตราสู่ภาวะความเป็นหนึ่งเดียวหรือสุญญตา

10:30 – 11:00 ​
​Relaxation break
ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

11:00 – 12:00 ​
Traditional Hatha Yoga
ฝึกปฏิบัติหัตถโยคะในรูปแบบที่ปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป

12:00 – 14:00
Lunch and rest in nature
​พักรับประทานอาหารกลางวัน ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

14:00 – 15:00
Five elements of life, Ayurveda and Yoga
ความเชื่อมโยงระหว่างธาตุทั้งห้าของชีวิต อายุรเวช (การแพทย์แผนโบราณของอินเดีย) กับโยคะ

15:00 – 15:30
​Relaxation break ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

15.30 – 16.30
Iyengar Vinyasa, Kundalini Yoga
วินยาสา โยคะ เชื่อมโยงลมหายใจเข้ากับโยคะอาสนะ

16.30 – 17.30
Candle Meditation
วางความคิดสู่สมาธิโดยใช้แสงเทียน

17:30 – 18:00
Walking Meditation
ฝึกปฏิบัติเชื่อมโยงการรับรู้พลังชีวิตและความรู้ตัว ณ ปัจจุบันในขณะเดิน

18:00 – 20:00
Dinner and relaxation in nature
​รับประทานอาหารเย็น และผ่อนคลายกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

Day4. Mar15, 2020

06:30 – 08:00 ​

Morning ritual: Sun salutation, Muntra chanting, and Kriya Yoga
กิจวัตรยามเช้า: สุริยนมัสการ การเปล่งเสียงมันตราสร้างความสั่นสะเทือนเพื่อวางความคิด และกรียาโยคะแบบต่างๆ

08:00 – 09:30
Breakfast and relaxation in nature
รับประทานอาหารเช้า และผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติตามอัธยาศัย

09:30 – 11:00 ​
Kriya Yoga part III: Mudra and Mahamudra meditation and comprehensive Yoga practice
กรียาโยคะภาค 3: มุดราและมหามุดรา

11:00 – 11:15
Break and Relaxation in nature
หยุดพัก ผ่อนคลายกับธรรมชาติตามอัธยาศัย

11.15 – 12.00
Question and answer ตอบคำถาม

12:00 – 13:00 ​
Camp finale and lunch ปิดแค้มป์และรับประทานอาหารกลางวัน

ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ (Tuition Fee)

     คนละ 15,000 บาท ราคานี้รวมอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่างวันละสองเบรค ค่าที่พักห้องพักเดี่ยวห้องละ 1 คน 4 วัน 3 คืน อุปกรณ์การเรียน ทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปและกลับด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เงินค่าลงทะเบียนเข้าแค้มป์เมื่อรับแล้วจะไม่มีการจ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

     B 15,000 per person
   

จำนวนที่รับเข้าแค้มป์ (Limitation of registrants number)

     รับไม่เกิน 15 คน (not more than 15 persons)

วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์ (How to contact)

     โทรศัพท์ติดต่อคุณเฟิร์น ที่ Tel 063 639 4003 หรือ Line ไลน์ @wellnesswecare หรือ email อีเมล host@wellnesswecare.com

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์