Latest

ประกาศรับสมัครแพทย์มาร่วมงาน

ขอหยุดตอบคำถามหนึ่งวันเพื่อใช้พื้นที่บล็อกประกาศหาแพทย์มาร่วมทำงาน

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

คุณสมบัติ

1. จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

2. เป็นผู้มั่นคงในแนวทางเวชปฏิบัติแบบเวชศาสตร์ครอบครัว (family medicine) สิบประการ อันได้แก่
2.1 ดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่อง
2.2 สัมพันธ์กับผู้ป่วยแบบคนกับคน (personal relationship)
2.3 รับฟังข้อมูลที่เป็นอัตวิสัย (subjective data) ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ความคาดหวัง ความกังวล
2.4 เอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งในมิติของ กาย จิต สังคม (bio-psycho-social)
2.5 มุ่งส่งเสริมสุขภาพ
2.6 มุ่งการป้องกันโรค
2.7 ดูแลผู้ป่วยแบบเจาะลึกเป็นรายคน ร่วมกับผู้ป่วยจัดทำแผนสุขภาพส่วนบุคคล แล้วช่วยผู้ป่วยให้บรรลุผลสำเร็จตามแผน
2.8 มุ่งพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิจัยขณะทำงานประจำ (R to R)
2.9 เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง (coordinator) เครือข่ายสุขภาพรอบตัวผู้ป่วย และยอมรับเอาการแพทย์ทางเลือกมาสร้างการดูแลแบบผสมผสาน (integrative care) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุด
2.10 มุ่งขยายช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงทีมงานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะด้วยโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ้ค อีเมล เว็บไซท์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

3. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพ ผ่านการดูแลตัวเองให้เห็นเป็นตัวอย่าง (role model) และการสอน ทั้งสอนในชั้นเรียนและสอนผ่านสื่อต่างๆเช่นวิดิโอคลิปและโซเชียลมีเดีย
 
4. เป็นผู้มุ่งมั่นที่จะหันเหทิศทางการดูแลสุขภาพของผู้คนในสังคมไทยเสียใหม่ จากทิศทางเดิมที่คอยแต่จะพึ่งโรงพยาบาล พึ่งยา พึ่งการทำหัตถการด้วยเทคโนโลยีต่างๆ แต่เพียงถ่ายเดียว มาสู่ทิศทางใหม่ที่มุ่งป้องกันและพลิกผันโรคด้วยตนเอง (self management) ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตและอาหารการกินของตัวเองเสียใหม่

5. ต้องสามารถอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ประจำที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ที่ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี (เช่าบ้านพักให้อยู่)

6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

7. สิ่งที่ไม่มีความสำคัญ และไม่ถือเป็นคุณสมบัติที่ต้องพิจารณา คือ อายุ เพศ ความยาวนานของประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาชีพที่ชำนาญ สถาบันหรือประเทศที่เรียนจบ

งานที่จะมาทำ

งานทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายที่จะต้องทำในระยะยาว ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจแล้วว่าบางคนอาจไม่สันทัดบางทักษะ จึงอาจจะต้องมีระยะฝึกฝนบางทักษะก่อนระยะหนึ่ง 

1. สอนและให้คำแนะนำผู้มาเข้าคอร์สฝึกอบรมทางด้านสุขภาพต่างๆที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก รวมทั้งสอนผ่านสื่อการสอนเพื่อการเผยแพร่เช่นวิดิโอคลิป และเขียนบทความทางเว็บในบางโอกาส

2. ทำวิจัยพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพเพื่อเผยแพร่ เน้นอาหารพืชเป็นหลัก (PBWF) และอาหารที่ชอบแต่กินอย่างไรให้มีผลดีต่อสุขภาพ (eat what you like the right way)

3. ทำวิจัยพัฒนารูปแบบของการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยมีทีมงานแพทย์สนับสนุนผ่านเทคโนโลยี (cloud-based clinic)

4. ทำวิจัยพัฒนาการดูแลแบบผสมผสาน (integrative care) เน้นการใช้อาหาร (พืชผักสมุนไพร) การออกกำลังกาย การฟื้นฟูสมรรถนะ การจัดการความเครียด การสร้างความบันดาลใจ การร่วมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

5. เป็นแพทย์ประจำ “เมก้าเวดะสหคลินิก” ซึ่งเป็นคลินิกดูแลสุขภาพแบบผสมผสานที่เน้นการสอนให้ดูแลตนเองโดยมีทีมแพทย์สนับสนุนทางไกล (cloud-based clinic)

สถานะภาพและเงินเดือน

1. แพทย์มีสถานะเป็นคู่สัญญาของบริษัทเมก้า วีแคร์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่แพทย์อายุไม่ถึง 60 ปี สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างตลอดชีพ (เกษียณเมื่ออายุ 60 ปี) ในกรณีที่แพทย์มีอายุเกิน 60 ปี สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างคราวละ 5 ปี

2. เงื่อนไขเวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็นของผู้สมัคร ทั้งจำนวนวันหรือจำนวนชั่วโมงที่ทำต่อสัปดาห์

3. ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างในรูปแบบของเงินเดือน โดยแพทย์เป็นผู้เสนอเงินเดือนที่ตนเองต้องการ

การสมัคร

     เขียนอีเมลมาหาผมโดยตรงที่ chaiyodsilp@gmail.com เล่าถึงมิชชั่นในชีวิตของท่าน เงินเดือนที่ต้องการ เงื่อนไขพิเศษที่ท่านอยากได้ ทุกเงื่อนไขบอกมาให้หมดไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยน หลังจากเห็นอีเมลของท่านแล้วผมก็จะสื่อสารตรงกลับไปยังตัวท่าน แล้วเราก็เวอร์คกันต่อจากตรงนั้น

ข้อมูลระหว่างบรรทัด

     ผมกำลังค้นหาคนที่จะมาร่วมกับผมในการหันเหทิศทางการดูแลสุขภาพของผู้คนในสังคมไทยเสียใหม่ ผ่านการให้ความรู้ผู้คน เขาหรือเธอจะต้องมีความสุขกับสิ่งที่จะมาทำ ผมรู้ว่าการค้นหาต้องใช้เวลา แต่ผมรอได้ ถ้าจำเป็นผมรอได้นานเป็นปีหรือสองปีก็รอได้ สมมุติว่าคนที่ใช่ยังรับราชการอยู่อีกตั้งปีหนึ่งจึงจะเกษียณแล้วจึงจะมาได้ หรือกำลังติดพันธะสัญญาที่ไม่อยากจะทิ้งมาพรวดพราด หากเป็นคนที่ผมเชื่อว่าน่าจะใช่ ผมก็จะรอ นานก็จะรอ แต่อย่าให้ผมรอเกินสองปีนะ เพราะผมเองก็แก่แล้วเดี๋ยวผมจะตายเสียก่อน หรือหากบางท่านไม่แน่ใจตัวเองว่าจะแฮปปี้กับงานแบบนี้หรือไม่ อยากจะเหยียบสองแคมโดยทำงานในโรงพยาบาลที่เดิมไปก่อนแล้วลองมาแหยมลองทำดูเป็นครั้งคราวก่อน หากคุณหมอตั้งใจจริงและหากผมเชื่อว่าคุณหมอเป็นคนที่มีศักยภาพและที่จะมีความสุขกับงานนี้จริง ผมก็จะเปิดโอกาสให้มาลองทำแบบพาร์ทไทม์ก่อนได้ ทั้งนี้โดยมีข้อแม้ว่าขอลองกับทีละคน หรือขอรอทีละคนนะ เพื่อให้ผมได้โฟกัส สอน แนะนำ เต็มที่ หากลองแล้วพบว่าชอบจริงก็ลุยกันต่อ หากไม่ชอบก็กลับที่เก่าโดยสิ่งที่ผมสอนและแนะนำไปนั้นก็จะไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยของคุณหมอในอนาคตอยู่ดีแม้ว่าคุณหมอจะไม่ได้ทำงานกับผมต่อก็ไม่เป็นไร

     กล่าวโดยสรุป ด้วยความที่อยากได้คนที่ใช่ ผมเปิดกว้างอ้าซ่า และจะรออย่างใจเย็น เพื่อให้ได้คนคนนั้น

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์