Latest

ปรับปรุงแค้มป์ปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Retreat)

(ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 20 พย. 61)

     แค้มป์ปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณ Spiritual retreat ทำไปแล้วหกครั้ง แต่ละครั้งก็มีเหตุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระไปตามข้อมูลที่ได้จากการทำแค้มป์ก่อนๆ ครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ด (SR7) เป็นครั้งที่จะมีการปรับปรุงเนื้อหามากที่สุด จึงขอแจ้งล่วงหน้า

    Spiritual หมายถึงการเสาะหาหรือเดินทางฝ่าข้ามชีวิตส่วนที่เป็นร่างกายและความคิดเจ้าประจำที่ก่อตัวเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นบุคคลคนนี้มีชีวิตเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ ด้วยการหันเหความสนใจกลับจากการสนใจโลกภายนอกเข้าไปสนใจภายใน วางความคิดที่ยึดถือว่าเรานี้เป็นบุคคลลง หันเข้าไปสู่ส่วนลึกที่สุดที่ภายในคือความตื่นหรือความรู้ตัว (awareness) ซึ่งเป็นสถานะที่เป็นนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง

     Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว

     Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อหันเหความสนใจจากโลกภายนอกกลับเข้าไปแสวงหาความสุขสงบเย็นภายในตัว โดยเรียนรู้ผ่านการอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา “ความหลุดพ้น” เหมือนกัน

    แค้มป์นี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาใด ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ในแค้มป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือเรื่องที่จะหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลไปสู่ความตื่น โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้

การปรับเปลี่ยนที่สำคัญใน SR7

     1. ลดการอิงศาสนาใดๆ ลดการใช้ศัพท์แสงทางศาสนา

     2. เป้าหมายคือให้สามารถวางความคิดเพื่อเข้าไปสู่ความตื่นรู้ โดยใช้ความสนใจ (attention) เป็นตัวเลือกหยิบเครื่องมือห้าตัวต่อไปนี้มาใช้ให้เหมาะกับจังหวะเวลา คือ (1) การกระตุ้นตัวเอง (motivation),  (2) การลาดตระเวณร่างกาย (body scan),  (3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (relaxation),  (4) การเสริมสร้างสมาธิ (concentration),  (5) การเปิดรับและใช้ประโยชน์จากปัญญาญาณ (intuition)
 
     3. เรียนผ่านการฝึกปฏิบัติ (workshop) สลับกับการสนทนาในรูปแบบ sat sang เพื่อแชร์ประสบการณ์

     4.  ผมพบจากชั้นเรียนก่อนๆว่าในบรรดาเครื่องมือที่ให้ฝึก การโฟกัสความสนใจอยู่กับปัจจุบันผ่านอวัยวะรับรู้ (sensation) และการเปิดรับปัญญาญาณ (intuition) เป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีทักษะน้อยที่สุด จึงปรับเพิ่มเวลาเพื่อให้ทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้งสองเรื่องนี้เข้ามา รวมสามกิจกรรม คือ การปั้นดินเหนียว (clay work) การวาดลายเส้น (drawing) การวาดภาพสีน้ำ (painting) โดยประยุกต์แนวทางการสอนของ Rudolf Steiner มาใช้

     5. จะไม่พูดถึงชาติหน้า หรือคอนเซ็พท์ใดๆที่มีแต่จะเพิ่มความคิด

     รีทรีตนี้จัดขึ้นสำหรับ

     1. ผู้ที่มีความเครียดซึ่งแก้เองไม่ตก

     2. ผู้ที่ต้องการหาความสงบทางใจ

     3. ผู้ที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิต

  ตารางกิจกรรม Spiritual Retreat

(สี่วันสามคืน)

สถานที่: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

วันแรก

11.00 – 12.00 น. Getting to know you รู้จัก-ทักทาย
12.00 – 14.00 น. Lunch break พักกลางวัน
14.00 – 14.30 น. Lecture1. “I” Though ความคิด “ฉัน”
14.00 – 15.00 น. Workshop1. Consciousness – Awareness รู้จักความรู้ตัว
15.00 – 15.30 น. Workshop2. Body scan ลาดตระเวณร่างกาย
15.30 – 16.00 น. Coffee Break พักผ่อนในความเงียบสงบ
16.00 – 17.00 น. Workshop3. Yoga muscle relaxation โยคะแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
17.00 – 18.00 น. Workshop4. Body scan and relaxation meditation นั่งสมาธิแบบลาดตระเวณและผ่อนคลายร่างกาย
18.00 – 19.00 น. Dinner อาหารเย็น
19.00 –               Private time เวลาพักผ่อนส่วนตัว

วันที่สอง

06.30 – 07.00 น. Workshop5. Aware of awareness meditation นั่งสมาธิแบบเป็นความตื่น
07.00 – 08.00 น. Workshop6. “Tai Chi” ตามรู้การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยไทชิ
08.00 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ
09.00 – 10.30 น. Workshop7. การถอยความสนใจจากนอกสู่ใน (Self Inquiry)
10.30 – 11.00 น. Coffee Break พักในความเงียบสงบ
11.00 – 12.00 น. Workshop8. Dependent Origination ฝึกใช้วงจรการเกิดดับของความคิด
12.00 – 14.00 น. Lunch Break พักกลางวัน
14.00 – 14.30 น. Workshop9. Walking meditation ฝึกตามรู้อริยาบทของร่างกาย
14.30 – 15.30 น. Workshop10. Anapanasati ฝึกปฏิบัติ16 ขั้นตอนสู่ความหลุดพ้น
15.30 – 16.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้
16.00 – 17.00 น. Workshop11. Acceptance And Surrender การหลุดพ้นด้วยวิธียอมรับยอมแพ้
17.00 – 18.00 น. Workshop12. Sunset meditation นั่งสมาธิกับแสงอาทิตย์
18.00 – 19.00 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

06.30 – 08.00 น. Workshop13. Silence meditation on the mountain นั่งสมาธิแบบอยู่กับปัจจุบันในความเงียบที่บนเขา
08.00 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 17.00 น. Rotation training แยกกลุ่มหมุนเวียนทำกิจกรรม
Workshop14. (1 ชม.) Process focus, and intuition through clay work เรียนการทำงานแบบไม่หวังผลและการฝึกใช้ปัญญาญาณจากงานปั้นดินเหนียว
Workshop15. (1 ชม.) Process focus, and intuition through drawing เรียนการทำงานแบบไม่หวังผลและฝึกใช้ปัญญาญาณจากงานเขียนภาพลายเส้น
Workshop16. (1 ชม.) Sensation, feeling & imagination through painting เรียนการรับรู้สิ่งเร้าในปัจจุบัน การเกิดความรู้สึกผสานกับการใช้จินตนาการในงานระบายสีน้ำ
Workshop17. (15 นาที)(Dr. Love) Bringing relaxation to your daily life by Ayurveda ประยุกต์ใช้อายุรเวดะในชีวิตประจำวัน
Workshop18. (30 นาที)(TTM therapist) Sensation through massage. วางความคิดมารับรู้การนวดสัมผัส
Workshop19. (15 นาที) Remedy พบนพ.สันต์ ตัวต่อตัวเพื่อแก้ไขความติดขัดในการวางความคิด
17.00 – 18.30 น. แชร์ผลการปฏิบัติ focus on process และ intuition
18.30 – 19.30 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่ (วันสุดท้าย) 

06.30 – 07.00 น. Workshop20. Anapanasti meditation ทบทวนฝึก 16 ขั้นตอนสู่ความหลุดพ้น
07.00 – 08.00 น. Workshop21. Magic wand ฝึกวางความคิดด้วยไม้คทา
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้าและทำกิจส่วนตัว
09.00 – 09.30 น. Lecture2: Reality Shifting การเลือกประสบการณ์ที่ปัจจุบัน
09.30 – 10.00 น. Lecture3: Patanjalis’ Yoga Sutra ปตัญชลีโยคะ เส้นทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นแบบโยคี (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดย Dr. Joshi แปลโดยนพ.สันต์)
10.00 – 10.30 น. Lecture4: ฺBuddha’s ways ขั้นตอนปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นที่สอนย้ำซ้ำซากโดยพระพุทธเจ้า
10.30 – 11.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ
11.00 – 12.00 น. Summary of techniques สรุปเทคนิคการวางความคิดที่เรียนแล้วทั้งหมด และ
Sat sang เพื่อแชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนก่อนจาก
12.00 – 13.00 น. ปิดแค้มป์ รับประทานอาหารกลางวันแล้วอำลา

………………………………………..

ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ SR

     คนละ 9,000 บาท ราคานี้รวมอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่างวันละสองเบรค ค่าที่พักห้องพักเดี่ยวห้องละ 1 คน สี่วัน สามคืน (กรณีมาคู่ที่แชร์ห้องเตียงคู่ห้องเดียวกันได้ ลดเหลือคนละ 8,000 บาท) ทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปและกลับด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

จำนวนที่รับเข้าแค้มป์

     รับไม่เกิน 15 คน (ยกเว้นมาคู่นับเป็นหนึ่งได้)

วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์

ลงทะเบียนบนเว็บและจ่ายเงินทางออนไลน์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยโทรศัพท์ติดต่อคุณเอ๋ย (เชิญขวัญ) ที่หมายเลข 0636394003 หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล chernkwan@wellnesswecare.com

    นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์